”At være ordblind er som at cykle i modvind op ad bakke.”

 

 

Af Hanne Samuelsen, lærer, læsevejleder og koordinator på Dysleksicentret på Egelundskolen

Ca 10% procent af skolens elever har læse-, skrive- og stavevanskeligheder af forskellig grad.  2-3% har læseproblemer af direkte dyslektisk karakter. Nogle af disse elever trives godt i deres klasse, andre kan have brug for et specialtilbud som Dysleksicentret på Egelundskolen, som blev oprettet i 1998.

 

Hertil visiteres elever fra hele kommunen. Ansøgningerne behandles af PPR efter faglige kriterier om arten og omfanget af elevens støttebehov og muligheden for at drage nytte af tilbuddet.

Eleverne, som modtager dette tilbud, har altså primært dyslektiske problemer. Definitionen på dysleksi eller ordblindhed er, at personen har markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive på grund af store fonologiske problemer, som langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde.

 

 

Hvordan er vi organiseret, og hvad laver vi i dysleksicenteret?

 

Vi støtter eleverne i at få lært gode arbejdsvaner, relevante læsestrategier, atudvikle deres selvværd, og at have mod til at begå fejl. Vi arbejder med vejledning til forældrene, så de bliver opmærksomme på, hvilken støtte de kan give deres dyslektiske børn.

Vi har især fokus på dansk, og derudover underviser vi i de andre skolefag, hvor vi har øje for, hvornår de enkelte elever har overskud til at rumme ny læring.

Som regel oplever vi en stor lettelse fra forældrene, når børnene starter hos os, fordi børnene bliver stillet over for krav, de kan honorere. Eleverne arbejder hårdt hver dag, men oplever pludseligt, at det kan være sjovt at gå i skole, at der er andre, der har de samme problemer, som de selv har, og at de kan komme videre i deres læseudvikling efter måske flere års nederlagsfølelse.

Vi hører fra forældre, at det er dejligt, at deres børn nu selv laver lektier uden først at skulle igennem en kamp. Vi anbefaler, at de dyslektiske elever findes så tidligt som muligt i skoleforløbet, så det ikke bliver for vanskeligt at nå et aldersvarende læseniveau.

Vores erfaring er at det tager 2-3 år at lære at læse på niveau, hvorefter vi anbefaler, at de fortsætter deres skolegang i en almenklasse, gerne et klassetrin under deres alderssvarende klasse.

 

Rutiner i hverdagen

Det er vigtigt for dysleksieleverne at have en daglig rutine. Eleverne har brug for at få en base af struktur, som de kan bruge til indlært viden og til at lære nyt. l skolen læser vi hver dag, både individuelt og i fællesskab. Vi bruger kollektivet til at styrke deres selvtillid og til, at de kan vurdere deres egen læseudvikling. Oplæsning af alderssvarende bøger er en vigtig faktor, og den foregår enten ved lærerens oplæsning eller på pc. Bogstavernes lyde er grundlæggende læring, og alle elever i dysleksicentret starter med et lydkursus. Den daglige arbejdsgang består af læsning, skrivning, arbejde med sproget (en del af de dyslektiske elever har også dysfatiske vanskeligheder), stavetræning, almen viden (det kan være - dag, dato, årstid osv., eller hvad der sker i verden), matematik på individuelt niveau og derudover de fag, somhører til på klassetrinnet. Eleverne arbejder også med, hvordan de kan bruge computeren, som de får udleveret, som arbejdsredskab.  De skal arbejde cirka en time hjemme hver dagsammen med forældrene. Som hjemmelæsning får de tekster, som er lette og under deres læseniveau, så de kan repetere og overindlære de læsestrategier, som de har lært i skolen og samtidigt få læsningen automatiseret.

 

Områder vi vægter i læse- og skriveundervisningen

Inden for læseprocessen er det primært afkodningen, som de dyslektiske elever har vanskeligheder med, og derfor er det et område, som vi arbejder meget med. Det gør vi blandt andet ved at udvikle elevernes opmærksomhed på enkelte ords lydsammensætninger og ved at arbejde med stavelser og rim. Denne fonologiske opmærksomhed fører videre til næste trin, hvor det handler om at udvikle elevens fonemopmærk­som­hed. Her drejer det sig om, at eleven skal udvikle en forståelse for, at det talte ord består af en række basale sproglyde. Det er især dette trin, som er vanskeligt for en dyslektisk elev, og det tager tid at tilegne sig og anvende en sproglydsstrategi. Fonemopmærksomheden bliver koblet sammen med undervisning i sammenhænge mellem lyde og bogstaver. Vi arbejder sideløbende med syntese- og analyseprocesser.

Målet er, at hver elev har nogle brugbare læse-/stavestrategier, og derfor undervises der endvidere i læsestrategier blandt andet meningssøgende og syntaktiske læsestrategier. Da læsning består af både afkodning og forståelse, arbejder vi også med forskellige forståelsesstrategier, som kan hjælpe eleverne under deres læsning, og som kan give dem et udbytte af teksten.

 

Hvilke værktøjer har en dyslektiker brug for

Alle dyslektiske elever i Albertslund Kommune får en pc stillet til rådighed i hele deres skoletid.

Der er efterhånden kommet en del forskelligt IT baseret undervisnings­ma­teriale for dyslektikere. Vi arbejder med en del programmer, blandt andet CD-ord og andre hjælpeprogrammer, som eleverne skal lære at bruge kompenserende/supplerende. Programmet kan læse altekst op (dansk, engelsk og tysk) og også gøre opmærksom på stavefejl.

Der er ingen tvivl om, at mange af disse IT baserede undervisningsma­te­rialer er en stor hjælp for de dyslektiske elever. Derfor er det vigtig, at eleverne lærer disse materialer at kende, så de kan bruge dem i deres videre skole- og uddannelsesforløb.